Privacyverklaring

Privacyverklaring

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg, gevestigd aan Victoriestraat 14, 3815 MP Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg
Victoriestraat 14
3815 MP Amersfoort
Tel. 033 479 94 90

e-mail info@gerdavandenhoek-uitvaartzorg.nl

Website https://gerdavandenhoek-uitvaartzorg.nl/

G. van Koot-van den Hoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Gerda van den Hoek Uitvaartzorg. Zij is te bereiken via info@gerdavandenhoek-uitvaartzorg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, als u van onze diensten gebruik maakt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
 9. Alle overige gegevens welke noodzakelijk zijn voor het doen van aangifte van een overlijden
 10. Uw geloofsovertuiging, indien u ons heeft gevraagd de uitvoering van de uitvaart daar op af te stemmen
 11. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht in ons gastenboek op onze website te plaatsen, in correspondentie en in telefonisch contact.

Persoonsgegevens a) t/m j) worden door ons uitsluitend genoteerd en verwerkt tijdens een persoonlijk en/of telefonisch gesprek met u in verband met (uw eventuele voornemen voor) het aangaan van een overeenkomst voor het verlenen van diensten bij een uitvaart, dus niet via onze website.

In de AVG is bepaald dat de privacywet niet van toepassing is op de persoonsgegevens van overleden personen. Vanzelfsprekend zullen wij echter ook zorgvuldig omgaan met de gegevens en de lichamelijke integriteit van elke overledene.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen enkele informatie over websitebezoekers (inclusief personen die jonger zijn dan 16 jaar), noch hebben wij de intentie dit te zullen doen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@gerdavandenhoek-uitvaartzorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Gerda van den Hoek Uitvaartzorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gerda van den Hoek Uitvaartzorg) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Gerda van den Hoek Uitvaartzorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gerda van den Hoek Uitvaartzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gerdavandenhoek-uitvaartzorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Gerda van den Hoek Uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gerdavandenhoek-uitvaartzorg.nl.

N.B. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die u via links op onze website zou kunnen openen. Voor de privacyverklaring van websites van derden zijn wij niet verantwoordelijk en verwijzen wij u naar de betreffende site(s).

U kunt deze privacyverklaring hier downloaden (pdf-bestand).